حقوق و قانون
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 3 اسفند 1395
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 3 اسفند 1395

 

 

 

 


   بسمه تعالی                                                  309

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  "ذکرنام شخص غیررشید"وبه ضرراونوشته/سندی مثل "ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده "بدست آورده است ، با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده 596 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

"نام و نام خانوادگی شاكی"

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت 1:اخذ ادلة شاكی   ،2:انجام تحقیقات مقدماتی ازطرفین وصورتمچلس نمودن اظهارات آنان ،3: اخذ اظهارات شهود ومطلعینو4: اخذنوشتة موضوع شكایت وضمیمه نمودن به پرونده و      به كلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395

 

 

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان"نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم"                                                                               260

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی     بابکاربردن مانورها وشیوه های متقلبانه وازراه حیله وتقلب وداشتن امکانات واختیارات واهی"ذکر موارداموالی که موضوع کلاهبرداری قرارگرفته است"خارج كرده‌اند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام "کلاهبرداری " به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

                                                                                                        با تشكر و سپاس فراوان

                                                                                                     "نام ونام خانوادگی شاکی"

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و3:اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و     به كلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395

 

 

 

 


   بسمه تعالی                                                  1031

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  اتهام ربا خواری به استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاكی

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و3: اخذ اظهارات شهودومطلعین و     به كلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395
آشنایی با دو واژه کلیدی در دادگستری (شکایت کیفری,شکایت حقوقی)

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395


نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است وذکر کردیم ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.

۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست

۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند

۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید

۴-اگر دلائل خواسته معلوم نباشد اثبات ادعا میسر نخواهد بود زیرا هر ادعائی مستلزم ارائه مدارک ومستندات است مگر اینکه خوانده صراحتا ادعای شما را قبول داشته باشد که این امر کمتر اتفاق می افتد لذا خواهان باید برای اثبا ادعای خود دلائلش را در ستون مخصوص دادخواست ذکر کند البته ممکن است بعضی از دلائل اکتسابی با شد یعنی در جریان رسیدگی بدست آید مانند اینکه موضوع مورد ادعا با انجام کارشناسی یا شهادت شهود یا معاینه وتحقیق محلی روشن میشود در اینصورت اگرخواهان انجام موارد مذکور را خواستار باشد باید در متن دادخواست تقاضا نمایدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395


1-نام ونام خانوادگی خواهان با ذکر نام پدر - سن - اقامتگاه - حتی الامکان شغل

۲- نام ونام خانوادگی خوانده با ذکر اقامتگاه وشغل وی

۳-تعیین خواسته وبهای آن

۴-تعهدات وجهاتی که خواهان بموجب آن خود را طلبکارمیداند بطوری که مقصود وی روشن باشد

۵-آنچه رااز دادگاه درخواست داردباید ذکر کند

۶-ذکر ادله ای که برای اثبات حق خوددارد

۷-ذیل دادخواست را امضاء نماید یا اثر انگشت بزند

فرمهای دادخواست را می توان از دفتر دادگستری تهیه کرداین فرمها بنحوی چاپ شده که هرکس بخواهد آن را تکمیل کندبراحتی می تواند نکات ضروری را در آن بیاوردنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395


احکام کیفری که طبق قانون قابل اعتراض است عبارتند از:
۱- جرائمی که مجازات آن اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که بموجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حد اکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیتهای انفصال از خدمت.
در موارد فوق اگر رای برائت صادر شود شاکی حق اعتراض خواهد داشت مرجع بعض موارد فوق دیوان عالی کشور استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395
اعاده دادرسی چیست ؟

اعاده دادرسی گرچه درخواست رسیدگی مجدد است اما اصطلاحی است که به نوعی از درخواستهای رسیدگی فوق العاده از احکام قطعی ولازم الاجراء اطلاق میشود بدین معنا که به هر درخواست رسیدگی مجددی در خواست اعاده دادرسی گفته نمیشود بلکه به درخواستهای رسیدگی مجدد از احکام غیر قطعی تجدید نظر خواهی میگویند بتعبیر دیگر درخواست اعاده دادرسی یک نوع درخواست رسیدگی فوق العاده است که با فراهم بودن شرائط آن امکان طر ح خواهد بود.


حکم قطعی کدام است ؟

حکمی که مراحل رسیدگی خود را طی کرده ودیگر از طریق عادی قابل تجدید نظر نباشد حکم قطعی گفته میشود البته گاهی خود قانون هم بعض احکام را قطعی اعلام میکند اینگونه احکام نیز قابل تجدید نظر نیست واگر اشتباهی درآن باشد باید از طریق رسیدگی فوق العاده آن رادنبال کردفی المثال احکام داگاه نخستین درمورد ضرب وجرح وتعیین دیه تا مقدار یک پنجم دیه کامل در قانون قطعی اعلام شده است واگر کسی اعتراض هم بکند دادگاه تجدید نظر اعتراض را نمیپذیردوآن را رد میکند لذا در این گونه احکام بجای اینکه درخواست تجدید نظر شود باید طریق رسیدگی فوق العاده پیموده شود یعنی اگر از موارد اعاده دادرسی باشد درخواست خود را با تعیین جهتی که رای را واجد اشکال میداند به دیوان عالی کشور تسلیم نماید ویا اگر رای برخلاف مقررات شرعی صادر شده درخواست خود را به مرجعی که قانون تعیین کرده وتوضیح آن را دادیم تقدیم کند، دقت کنید اگر درخواست اعاده دادرسی دارید درخواست شما حتما باید مستند به یکی از جهات اعاده دادرسی باشدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395


جهاتی که بموجب آن میتوان درخواست اعاده دادرسی کردطبق آ خرین مقررات قانونی هفت مورد است.
۱- درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود ویا ثابت شود که در حال حیا ت است.

۲-در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب جرم بگونه ای است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

۳-در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض وتضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

۴-جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد.

۵- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث ویا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شودکه موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد.

۶- در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفرمورد حکم متناسب با جرم نباشد.

۷- در صورتی که قانون لاحق (جدید) مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نبا ید از مجازات قبلی شدید تر باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395

آنچه باید در زمان تنظیم دادخواست بدانید

شفقنا-بسیاری از شهروندان كه قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه برای مطرح كردن این دعاوی باید چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود.در حالی كه اولین گام برای آغاز دعاوی تنظیم دادخواست است و تنظیم درست دادخواست نقش مهمی در رسیدگی دردادسرا و دادگاه خواهد داشت. بنابراین در این گزارش به بررسی نحوه تنظیم دادخواست پرداخته ایم.

دادخواست چیست؟
روزنامه قانون نوشت: دادخواست به برگ چاپی مخصوصی گفته می‌شود كه درخواست خواهان در آن قید می‌شود. طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود . زمانی كه می‌خواهید علیه فردی اقامه دعوا كنید به عنوان خواهان شناخته می‌شوید و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید كنید كه به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی‌دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر كشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای كه چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. برای پر كردن دادخواست می‌توان از مشاوران حقوقی ویا كارشناس معاضدتی كه در دادگستری حاضر است كمك گرفت.
موارد مورد نیاز در تنظیم دادخواست
دادخواست باید توسط خود فرد یا وكیل وی تنظیم و ثبت شود. طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید حاوی این نكات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج شود. اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المكان باشد در روزنامه یك بار نشر داده خواهد شد. همچنین به موجب ماده 56 قانون مذكور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده 51 قانون مذكور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌كند. وی نیز ظرف مدت 10 روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌كند اما اگر خواهان رفع نقص نكند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌كند.
دادخواست‌های الکترونیک
البته با راه اندازی دفاتر خدمات الكترونیك و الزام به ثبت الكترونیك دادخواست‌ها كار كمی راحت‌تر شده است. با حضور در این دفاتر می توانید همراه با راهنمایی كاركنان دادخواست خود را ثبت كنید البته اگر در شهر شمااین خدمات  الكترونیكی ایجاد شده باشد زیرا در شهرهایی كه چون تهران ثبت دادخواست باید الكترونیكی باشد و حتی وكلا با داشتن امضای الکترونیکی،  می‌توانند دادخواست را در دفاترشان ثبت کنند. لاله عرب‌زاده كارشناس حقوقی در خصوص امکان طرح دادخواست از طریق رایانه می‌گوید: در حال حاضر گفته شده است دادخواست حتما باید در برگ‌های كاغذی موجود تقدیم شود، اما امیدواریم این قانون تغییر كند، زیرا همان طور كه در قانون تجارت الكترونیك تصریح شده است هر جا كاغذی معتبر است، سند الكترونیكی آن نیز معتبر خواهد بود. اکنون اگر برگ دادخواست را از سایتی پرینت بگیریم آن را از ما نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده معتبر نخواهد بود اگر چه اخیرا دیده شده در راستای الکترونیک‌شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به صورت الكترونیك تنظیم و ثبت می‌شود.
ابلاغ پیامكی
این کارشناس حقوقی به نحوه‌ اطلاع طرف دعوا از محتویات دادخواست اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در صورتی که دعوایی مطرح باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مرجع قضایی از آن آگاه شوند، این امر به معنی ابلاغ نیست؛ زیرا ابلاغ باید حتما به صورت كاغذی و با امضا باشد. عرب‌زاده تاکید می‌کند: گاهی باید به دادگاه کیفری هم دادخواست داد. این دادخواست در مواردی مانند كلاهبرداری، سرقت و… به دادگاه كیفری تقدیم می‌شود. فرق این دادخواست با دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده می‌شود در هزینه دادرسی است و دو درصد تفاوت هزینه دادرسی را در بر دارد.
سرنوشت دادخواست ناقص
وی به نتیجه تنظیم دادخواست ناقص نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌كنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المكان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یك بار در روزنامه آگهی ‌می‌كنند. در صورتی كه دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینكه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌كند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود كه در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: هر نقصی كه در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی كه موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است كه آدرس خواهان را قید نكنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نكنیم یا اثبات نكنیم كه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 تیر 1395
  فقه در لغت  به معنی  فهم    ودر اصطلاح   به معنی دانستن احکام  شرع   می باشد. ادله فقه، کیفیت به کار بردن انها  و مسائل  مربوط   به ان ادله  در علمی    بررسی شده است.برای پی بردن  به موضوع  بحثهای  علم اصول  فقه باید  به بررسی تاریخی آن پرداخت
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 7 تیر 1395
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 26 خرداد 1395
دیشب باران شدید همراه با تگرگ به بخش وسیعی از کشاورزی مغان خسارت سنگینی وارد کرد.   نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 19 خرداد 1395


( کل صفحات : 2 )    1   2   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
1234
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو